Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Vestfjends Skoleskak og dens hjemsted er Viborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. Foreningen har til formål at:

 • Samle børn og unge i et aktiv fællesskab for at spille og fremme skoleskak.
 • Arbejde ud fra den særlige idé om, at skoleskak styrker børn og unges intellektuelle og sociale udvikling.
 • Arbejde lokalt efter skoleskakkens formål, vision og strategi.

 § 3. Virkemidler

Stk. 1. For at realisere formålet, kan følgende virkemidler anvendes:

 • Organisere ugentlige skoleskak aktiviteter for interesserede børn og unge.
 • Opfordre børn og unge til at deltage i aktiviteter sammen med andre skakinteresserede unge.
 • Arrangere og deltage i turneringer – både individuelt og for hold.
 • Arrangere og deltage ture og alternative arrangementer med socialt indhold.
 • Øvrige aktiviteter på bredt grundlag som tilbud til alle skakinteresserede skoleelever i foreningens område.

Stk. 2. Foreningen kan i samarbejde med andre organisationer medvirke til afholdelse af arrangementer eller initiativer jf. § 2

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål eller deltage i foreningens aktiviteter. I nærværende vedtægter er det enkelte medlem repræsenteret af sig selv, såfremt medlemmet er myndigt, i modsat fald af sine forældre (eller personer med forældremyndighed).

§ 5. Kontingent

Stk. 1. Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har bemyndigelse til at fritage ledere og andre for kontingent.

Stk. 2. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.

§ 6. Foreningen er medlem af

Stk. 1. Foreningen er kollektivt medlem af den landdækkende børne- og ungdomsorganisation Dansk Skoleskak via den lokale kredsorganisation.

Stk. 2. Dansk Skoleskaks vedtægter gælder for foreningen i det omfang, hvor der ikke er andet vedtaget.

§ 7. Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab, med kommende årsbudget, skal være fremsendt (fx via e-mail) til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 8. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i første kvartal.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse (fx via e-mail) til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 9. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Bestemmelse af bestyrelsens størrelse og antallet af suppleanter.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gerne bestående af skoleskakleder(e),
  forældre-repræsentant(er) og ung-repræsentant(er). Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv.
 9. Valg af revisor og suppleant.

10.  Drøftelse af arbejdet for den kommende sæson, herunder fastsættelse af tid og sted for foreningens vigtigste arrangementer.

11.  Eventuelt.

Valgperioden for alle poster er 1 år.

§ 10. Stemmeret og afstemning

Stk. 1. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer med mindst 30 dages medlemskab. Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 4. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Stk. 5. Man kan ikke stemme ved kraft af fuldmagt.

§ 11. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der består af mindst 3 medlemmer, der er myndige, men gerne flere, herunder bestyrelsesmedlemmer under 18 år. Kun myndige medlemmer har stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer blandt myndige medlemmer samt  sekretær og øvrige bestyrelsesposter og ansvarsområder.

Stk. 4. Der vælges hvert år mindst en suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Stk. 5. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med lovgivningen og kommunens retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. Undtaget fra ansvar er dog medlemmer af bestyrelsen, som ikke har stemmeret.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Der indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Stk. 8. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling. Et ekskluderet medlem har mulighed for at få sagen prøvet på det førstkommende kredsmøde (generalforsamling i den pågældende delkreds under Dansk Skoleskak).

§ 12. Tegningsret og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening eller af den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen og øvrige medlemmer af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld eller øvrige forpligtelser.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en begrundet dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 14. Opløsning/ændring af formåls paragraf

Stk. 1. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Stk. 2. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med simpelt flertal, uden hensyn til det fremmødes antal.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning afhændes foreningens aktiver til Dansk Skoleskak.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 22. oktober 2009 afholdt på Vestfjendsskolen, Dåsbjergvej 17, 7800 Skive.

Kurt Østergaard
Dirigent

Morten Sørensen
Referent

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s